دسامبر 31, 2018
سال نوی مشترک جهانی مبارک.
دسامبر 31, 2018

پول‌هایی که در حساب بانک‌های آمریکایی مسدود می‌شود از کجا می‌آیند؟

اگر دیروز هنگام بروز اختلافات سیاسی بین روسیه و آمریکا نیاز به لشگرکشی یا سخنرانی‌های بزرگ بود، امروز منابع عظیم مالی کشورهایی چون روسیه در بانک‌های ایالات متحده مسدود می‌شود. حساب‌هایی که به نام سران این کشور است!
دسامبر 28, 2018

آزادی یک انتخاب است

معیارهایی که زاویه دید ما و سقف نگاه ما به زندگی را تعیین می کنند، ما را از تجربه آزادی محروم کرده اند! انتخاب آزادی یعنی شکستن این سقف ها و بیرون جستن از این سلول انفرادی.
دسامبر 28, 2018

فضای عمومی و حمل و نقل عمومی در تهران

اگر یک پژوهشگر، فضای عمومی تهران از جمله حمل و نقل عمومی تهران را مشاهده کند، چه برداشتی از جامعه ما خواهد داشت؟
دسامبر 28, 2018

مهرورزی و خوشبختی

دسامبر 28, 2018

قدردان نعمت ها باشیم نه مصرف گرا

دسامبر 28, 2018

رشد کمی نه! رشد کیفی

دسامبر 28, 2018

حسادت