دسامبر 29, 2018

جلسه پنجم نگرش جامع به وجود / «شوک»

بحث آزاد شروع کلاس: یکی از خارق العاده ترین ویژگیهای این جامعه نسل 25تا40 ساله هاست  که برای اولین بار در 200الی 300سال اخیر 40درصد جمعیت ایران را شکل می دهند که الزاما رفاه اجتماعی ندارند ولی امکانات و توانایی دارند و اینکه از این امکانات و توانایی ها فعلالانه استفاده می کنند یا نمی کنند موضوع بحث است . این جامعه مستقل از حکومت زندگی می کند . مثال : کدام پلیس می تواند درست وضعیت ترافیک را مدیریت کند؟ چه کسانی باعث بسته شدن دست و پای “طوسی ها  “می شوند در شرایطی که  سیستم آموزشی “آقای طوسی […]