آوریل 24, 2019

جلسه دوم رابطه عشق زن و مرد- بهار98

عشق فرو غلتیدن در دوست داشتن است. با چیزی یا کسی جهانی را تجربه کردن است. به درک آن جهان رسیدن و رضایت از فهم است. فهم با هم بودن و با هم دیدن. حال در این وادی ممکن است دردی عارض شود، عشق لزوماً درد کشیدن نیست اما گاهی با درد همراه است. دردی که از هر گونه رشد عاطفی و معرفتی جلوگیری می‌کند. تمامی کسانی که در بستر عشق از درد سخن می‌گویند، بیشتر نظرشان بر خودخواهی و تملک است. رابطۀ عاشقانه یک رابطۀ زایا و خلاق است، اما زمانی که به نوعی تملک طلبی تقلیل می‌یابد، دیگر […]