می 25, 2019

جلسه هفتم کلاس مثلث وجود- بهار98/ «من»

در گفتمان مذهبی “من” دو بعد دارد، اول، امید است که به “من” وهم ابدی بودن روح را می‌دهد و به فرد اجازه می‌دهد مرگ را بپذیرد یا نه، اوصول واقعیت را بپذیرد یا نه، دوم، “من” قدرت است که واقعیت را از حقیقت مشخص می‌کند، علت واقعی را از علت کاذب مشخص می‌کند و “من” را وادار می‌کند که هر رابطه شامل تضاد را بپذیرد(خواست های متفاوت، قضاوت های متفاوت، برنامه های متفاوت) یعنی بدون اینکه فکر دیگری را بپذیریم، امکان وجود فکر دیگری را بپذیریم، به این ترتیب باید اعتراف کرد که قدرت تصادف در زندگی تقلیل می‌یابد، […]