فروردین ۲۷, ۱۳۹۸

جلسه هشتم نگرش جامع به وجود-زمستان97 / «من»

اگر کسی در زندگی در رابطه با شما هر کلام، اقدام یا فکر مثبتی داشت قدر او را عمیقا بدانید و به او بفهمانید که برای شما ارزشمند است؛ چرا که بیان این قدردانی نه‌تنها چیزی از شما کم نمی‌کند، بلکه کار مثبت را تحکیم می‌بخشد. قدردانی فقط یک رفتار اخلاقی نیست؛ قدردانی تحکیم نیروی مثبت در روابط انسانی است. اگر کسی برای شما کاری انجام داد چه عظیم چه کوچک و کوچکترین اشاره‌ای بهش کرد، داره از دِین سوء استفاده میکنه. وقتی کاری برای کسی انجام می‌دهید خیلی اشتباه است اگر مستقیم به روی او بیاورید. چرا که اگر […]
دی ۷, ۱۳۹۷

قدردان نعمت ها باشیم نه مصرف گرا