دورۀ آموزشی «نگرش جامع به وجود» از قدیمی‌ترین دوره های آموزشی پروفسور صدریا است و به صورت ترمیک و در ۱۲ جلسه (سه ماه) برگزار می شود. دوره‌ی جاری، به شکلی پایه‌ای مباحث پیرامون «من» (Self) را حول مفاهیم اصلی آن یعنی خویشتن‌یابی، خویشتن‌زدایی، خویشتن‌سازی مطرح خواهد کرد و هدف آن به پرسش کشیدن چهارچوب‌های روابط انسانی در مواجهه با دنیای پیچیده‌ی پیش رویمان است. امید داریم این پرسش‌گری منجر بروز چالش و شناخت راه‌های متفاوتی شود که هر کداممان خود واقعی خود را فرای تمام نقاط ضعف و قوت خود بیابیم و گام‌های مثبتی را در جهت رشد خود برداریم.

 

نام‌نویسی حساب جدید

لطفا نوع اشتراک خود را انتخاب کنید